Welcome to DepEd Naga City

Search
Go to content

Main menu

PELC

DOWNLOAD

Basic Education Curriculum
Philippine Elementary Learning Competencies (PELC)

Source: Bureau of Elementary Education

The PELC is a listing of expected outcomes in all academic subjects in elementary education.

English                                                        
GOAL: Access varied information and creatively use them in spoken and written forms; communicate fluently and accurately orally and in writing, for a variety of purposes and different social and academic contexts at their level while carrying out activities in everyday life

Download

Edukasyong Pagpapakatao
MITHIIN: Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, inaasahang malilinang sa mga mag-aaral ang pagiging Maka-Diyos, Makatao, Makabansa
at Makakalikasan tungo sa pagpapahalaga sa dangal ng tao
Download

Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan
MITHIIN: Patuloy na nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing pangkatawan gamit ang mga batayang kilos na naisasagawa nang may kasanayan sa mga laro, himnasyo, sayaw at isports, habang nagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal, sumusunod sa mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan at pinahahalagahan ang ating mga katutubong kultura.
Download

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
MITHIIN: Pagkatapos ng ikaanim na baitang inaasahang makakamit ng bawat batang magaaral sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) ang mga kaalaman, kasanayan, at wastong saloobin sa kamalayan ng indibiduwal na kakayanan, pagpahalaga ng sariling kultura, positibong pananaw sa likas na yaman, maka agham at makabagong teknolohiya, at praktikal na pag-gamit ng sining para sa pagtugon sa pangangailangang pansarili, pang-pamilya at pam-pamayanan bilang isang produktibong entrepreneur na mamamayan tungo sa maunlad at kasiyasiyang pamumuhay.
Download

Filipino
MITHIIN: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig, pagbasa at panonood, naipamamalas ang kahusayan sa pagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsulat upang makaangkop sa pang-araw-araw na sitwasyon ng pamumuhay at mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig
.
Download

Mathematics
GOAL: Demonstrate understanding and skills in computing with considerable speed and accuracy, estimating, communicating, thinking analytically and critically, and in solving problems in daily life using appropriate technology
.
Download

Musika
MITHIIN: Nalilinang ang kamalayan, kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga elemento ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal; naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan, upang makaagapay sa kamalayang global.

Download

Science and Health
GOALS: Construct knowledge and understanding of science and health concepts, develop the skill for scientific inquiry, solving problems, communicating scientific ideas and results and for making informed decisions and develop attitudes and values that would benefit themselves, society and the environment. Translating knowledge into new context of Science and Health concepts, developing opinions, judgment or decisions, solving problems using required skills, relating scientific ideas, verifying values of evidence and assessing value of theories.

Download

Sining Biswal
MITHIIN --- Nakapagpapakita ng mainam na kakayahan sa paggamit ng kaalaman sa sining biswal sa pang-araw-araw na gawain; naipapahayag ang sariling kaisipan, damdamin at pagkatao; naaarok ang nilalaman nang mga pangyayari at simbolo sa lipunang kinaaaniban at naipamamalas na may tiwala sa sariling kakayahan ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang elemento, prinsipyo ng sining, masusing pagpili at pagpapahalaga sa tema/paksa (subject), midya, kagamitan at pamamaraan; at napahahalagahan ang mga pamanang sining at ang kaugnayan nito sa kasaysayan at kultura na sumasagisag sa pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa.
Download

Sibika at Kultura
MITHIIN: Nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa; may pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan; nagtatamasa ng mga karapatan at gumaganap ng mga tungkulin bilang Pilipino; may positibong saloobin tungo sa paggawa; may kakayahan sa pangangalaga sa kapaligiran; at may kasanayang makatugon sa mga hamon ng pagbabago sa daigdig.

Download

Back to content | Back to main menu